Privacyverklaring

Inleiding

Stratic  beschermt de privacy van haar relaties. Alle privacy gevoelige informatie die je aan Stratic verstrekt, valt onder dit privacy statement. Stratic spant zich in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. Stratic  confirmeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Wie is Stratic?

Stratic is een besloten vennootschap actief op het gebied van advisering, organisatie ontwikkeling, interim- en projectmanagement en werving & selectie in de publieke sector. De Functionaris Gegevensbescherming is Josan van Zijp. Zij is tevens contactpersoon voor alle privacy-gerelateerde vragen. Je kunt haar bereiken op josan@stratic.nl of 06-81673704.
 

Doeleinden van verwerking van jouw gegevens.

Op het moment dat jij gegevens achterlaat op de website van Stratic, worden deze gegevens vastgelegd om met jou in contact te kunnen komen. Na dit contact moment beslissen wij met elkaar of en welke gegevens wij wel of niet bewaren. Wil je in contact komen met Stratic voor een leuke vaste of interim job? Dan bewaren we je gegevens te bewaren en plannen we direct en altijd een persoonlijk intake gesprek in. We laten het je ook laten als wij inschatten dat we onvoldoende voor je kunnen betekenen, in dat geval bewaren we geen gegevens van je.

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt:

  • voor het leveren van onze diensten, zoals een introductie bij onze opdrachtgevers voor interim posities en/ of  vaste posities. Stratic verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jou te helpen om in contact te komen met (potentiële) opdrachtgevers / werkgevers;
  • om te kunnen beoordelen of we iets voor je kunnen betekenen in het kader van bemiddeling naar een nieuwe opdracht of vaste baan;
  • om informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en/ of  overige activiteiten.

Tijdens de intake maken we afspraken over wat we voor je kunnen betekenen en welke gegevens we van je bewaren in ons CRM systeem. Het kan ook zijn dat we samen besluiten geen verdere gegevens van je te bewaren. Indien je via ons in een (nieuwe) opdracht start, bewaren we jouw gegevens ook in onze administratie, met als doel te kunnen factureren.

Gegevens die we bewaren worden niet verwerkt buiten de EU.
 

Welke gegevens vragen we aan je?

Wij vragen via het contact formulier op onze website de volgende gegevens: naam aanleiding van jouw contactverzoek en je e-mail adres. Deze gegevens hebben we nodig om contact met je op te nemen. In dit eerste contact beoordelen we samen of we iets voor elkaar kunnen betekenen, nu of in de toekomst. We bewaren alleen je gegevens als we verwachten dat er reële kansen zijn op een samenwerking, anders niet.

Mochten we in het eerste verkennende telefonisch contact kansen op een samenwerking zien voor in de toekomst dan bewaren we naast de al op geslagen gegevens jouw hoogst genoten opleiding, interesses voor opdrachten / vaste functies en andere relevante / specifieke vaardigheden.

Indien de intake voldoende aanleiding geeft om verder met elkaar in contact te blijven dan worden je gegevens aangevuld met informatie over specifieke vaardigheden (branchekennis) en titulatuur. Dit doen wij om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze informatie halen wij uit jouw CV. Wij slaan geen andere gegevens op dan de in je CV vermelde gegevens, wij rubriceren deze alleen. Wel bewaren we de gespreksnotities van onze contactmomenten.
 

Verplichting verstekken van jouw gegevens.

Je  bent niet verplicht om jouw gegevens te verstrekken. Het is dan  alleen niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening.
 

Ontvangers van jouw gegevens.

Wij verstrekken nooit gegevens zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven.
 

Bewaartermijn.

Bij een sollicitatie op een vaste functie bewaren jouw gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft, bewaren wij jouw gegevens tot één jaar na de beëindiging van je sollicitatieprocedure. De gegevens van jou als zelfstandige professional (freelancer en/ of zzp-er) bewaren voor de periode van twee jaar.
 

Jouw rechten.

Je kunt op elk gewenst moment de gegevens die we van je bewaren inzien, ons vragen om deze gegevens over te dragen naar een andere partij of ons vragen deze gegevens te verwijderen.

Verder heb je het recht om de volgende zaken via de Functionaris gegevensbescherming te regelen:

  • bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • om de verleende toestemming in te trekken;
  • een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Onze functionaris gegevensbescherming contacteer je via joasan@stratic.nl of 06-81673704
 

Beveiligingsniveau.

Stratic wil jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Stratic implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Stratic werkt alleen met gerenommeerde leveranciers. Gebruikers van de diensten van Stratic worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Stratic aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stratic.
 

Instemming gebruik ingevoerde gegevens.

Door het achterlaten van jouw gegevens op de Stratic website of door deze anderszins aan Stratic te verstrekken sta je ervoor in dat je gerechtigd bent deze gegevens voor dat doel ter beschikking te stellen aan Stratic. Wanneer je gebruik blijft maken van onze website en de Stratic dienstverlening ga je akkoord met de privacy voorwaarden.

Stratic behoudt zich het recht voor de aangeleverde informatie in te korten, te verwijderen of de invoerder ervan nadere aanwijzingen voor aanpassingen te geven. Stratic zal de ontvangen gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan hierboven weergegeven.
 

Wijzigingen privacy reglement.

Stratic kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyreglement. Het meest actuele Privacyreglement is te allen tijde in te zien op de website van Stratic.

 

Waarom Stratic?

  • Betrokken
  • Duurzaam
  • Doen
Stel je vraag