De VAR verdwijnt nog niet

Er is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan deze kroniek van onze staatssecretaris van Financiën.

De huidige VAR blijft nog even in tact
19 oktober 2015 heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste Kamer voorgesteld om de besluitvorming over en invoering van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) nog even uit te stellen. Uitstel van invoering van de wet, die het verdwijnen van de VAR mogelijk maakt. Er wordt nu gestreefd om deze wet per 1 april 2016 in te laten gaan. Voorts heeft de markt tot 1 januari 2017 de tijd om zich hieraan aan te passen. De geldigheid van de huidige VAR verklaring, waarvan dus sommigen in 2014 zijn afgegeven, wordt verlengd tot in ieder geval 1 april 2016.

Er lijkt een oplossing te zijn voor de rol van intermediairs
Naast bovenstaande ontwikkeling verscheen er gisteren op de website van het ministerie ook een “modelovereenkomst tussenkomst”. De modelovereenkomst is in het leven geroepen als oplossing voor het probleem dat voor elke nieuwe opdracht een aparte overeenkomst van opdracht goedgekeurd dient te worden door de Belastingdienst. Er waren al enige modelovereenkomsten verschenen op de website van de Belastingdienst, die ze overigens steevast voorbeeldovereenkomsten noemt. Bijvoorbeeld voor een coördinerend stralingsdeskundige. Deze modelovereenkomsten waren echter alleen beschikbaar voor een opdracht tussen de opdrachtgever en de ZZPer (opdrachtnemer). Hoe de rol van de intermediair ingevuld zou gaan worden, was tot gisteren echter onduidelijk.

De modelovereenkomst tussenkomst
Door tussenkomst van een aantal branche organisaties is er nu een modelovereenkomst door de Belastingdienst goedgekeurd die gebruikt kan worden voor intermediairs die opdrachtnemers contacteren voor inzet bij een derde, zijnde de eindopdrachtgever. Het goedgekeurde model betekent zekerheid dat er geen loonheffing afgedragen hoeft te worden.

Vijf jaar zekerheid
De modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen bieden opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers de gewenste zekerheid en een heldere toetsingscriteria voor de Belastingdienst, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP. Met de nieuwe systematiek kunnen opdrachtgevers in één keer voor alle zzp’ers die zij willen inhuren in de komende vijf jaar zekerheid vooraf krijgen. Die zekerheid vooraf is volgens de drie organisaties van groot belang om te zorgen dat ZZPers in Nederland ook na afschaffing van de VAR aan het werk blijven. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen direct gebruik maken van deze modelovereenkomsten. Zij hoeven dus niet nog apart goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst.

De zekerheid geldt uiteraard alleen als in de praktijk ook volgens de overeenkomst wordt gehandeld. Twee zaken zijn daarin van belang:

  • Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst omdat de modelovereenkomst zodanig verwoord is, dat het element ‘werkgeversgezag’ ontbreekt, evenals de leiding en toezicht door de derde. Wel zijn aanwijzingen en instructies mogelijk.
  • Er is geen sprake van fictief dienstverband omdat de intermediair middels de modelovereenkomst aannemelijk maakt dat de ZZPer een zelfstandig ondernemer is. De intermediair baseert zich daarbij vooral op de informatie waar hij als opdrachtgever zijnde over kan beschikken.

Overgangsregeling
VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben steeds benadrukt dat er in praktijk van het inhuren van zzp’ers geen periode van onzekerheid mag ontstaan tussen het afschaffen van de VAR en het hanteren van de modelovereenkomsten. Ze zijn daarom blij met de overgangsregeling die de staatssecretaris voorstelt, waarmee de VAR wordt gehandhaafd tot 1 april 2016. Daarna wordt tot 1 januari 2017 een duidelijke, gerichte coulanceperiode gehanteerd.


« terug naar alle updates

Stel je vraag